Mô tả dự án

– Quản lý trực tiếp: Quản đốc.
– Người thay thế: nhân viên khác.
– Trách nhiệm và quyền hạn:

  • Quản lý, sắp xếp theo dõi hàng hóa được lưu trữ trong kho.
  • Hướng dẫn công nhân sắp xếp các cây hàng đúng theo qui định của doanh nghiệp.
  • Định kỳ tiến hành kiểm kê kho.
  • Điều hành xuất nhập kho khi được yêu cầu.
    – Yêu cầu năng lực:

  • Học vấn: Văn hóa cơ bản 12/12.
  • Chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp trở lên.
  • Kinh nghiệm: không yêu cầu.
  • Yêu cầu khác: kỷ luật tốt, cần cù