Mô tả dự án

– Quản lý trực tiếp: Chủ doanh nghiệp.
– Người thay thế: nhân viên cùng phòng.
– Trách nhiệm và quyền hạn:

  • Thực hiện công tác hạch toán, quản lý tài chính, tài sản của doanh nghiệp về mặt chứng từ, thay mặt doanh nghiệp thực hiện việc báo cáo thuế, nộp thuế đối với Nhà nước, theo dõi các khoản nợ, các khoản thanh toán khác; theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng.
  • Theo dõi việc thu, chi tài chính; tính và phát lương cho cán bộ công nhân viên; lập báo cáo, lập biểu theo quy định; tham mưu giúp cho lãnh đạo thực hiện tốt các nguyên tắc chế độ quản lý tài chính.
  • Theo dõi và quản lý việc thực hiện thanh toán chi trả các loại hợp đồng.
  • – Yêu cầu năng lực:

  • Học vấn: Văn hóa cơ bản 12/12.
  • Chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp.
  • Kinh nghiệm: không yêu cầu.
  • Yêu cầu khác: Cẩn thận, kiên nhẫn.