Mô tả dự án

– Quản lý trực tiếp: Chủ doanh nghiệp.
– Người thay thế: nhân viên cùng phòng.
– Trách nhiệm và quyền hạn:

  • Nhận lệnh xuất hàng từ chủ doanh nghiệp.
  • Lập phiếu xuất kho và sắp xếp phương tiện vận chuyển.
  • Tiếp nhận báo cáo thành phẩm từ các ca sản xuất cập nhật và báo cáo thành phẩm hàng ngày.
  • Theo dõi nhập, xuất, tồn kho bao bì.
  • Soạn thảo các hợp đồng bán hàng, phụ kiện hợp đồng theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp.
  • Cập nhật báo cáo doanh số bán cho chủ doanh nghiệp hàng ngày.

– Yêu cầu năng lực:

  • Học vấn: Văn hóa cơ bản 12/12.
  • Chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp Kinh tế, kế toán trở lên, biết sử dụng phần mềm vi tính.
  • Kinh nghiệm: ít nhất một năm kinh nghiệm đối với công việc tương tự.
  • Yêu cầu khác: cẩn thận, chính xác, giao tiếp tốt.