Mô tả dự án

– Quản lý trực tiếp: Chủ doanh nghiệp.
– Người thay thế: nhân viên cùng phòng.
– Trách nhiệm và quyền hạn:

  • Tham vấn cho Chủ doanh nghiệp các chương trình quản lý chất lượng an toàn thực phẩm có liên quan.
  • Kết hợp với nhân viên có liên quan xây dựng, vận hành và duy trì hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm.
  • Kiểm soát chất lượng đầu vào, trong dây chuyền sản xuất và thành phẩm theo kế hoạch HACCP được xây dựng.
  • Kết hợp với nhân viên có liên quan điều tra nguyen nhân và xử lý khiếu nại khách hàng.
  • – Yêu cầu năng lực:

  • Học vấn: Văn hóa cơ bản 12/12.
  • Chuyên môn nghiệp vụ: Cao Đẳng chuyên ngành trở lên.
  • Kinh nghiệm: 2 năm trở lên trong lĩnh vực có liên quan.
  • Yêu cầu khác: Năng động, nhạy bén.