Kỹ thuật nuôi thương phẩm bào ngư

Hình thức nuôi Hiện có 3 dạng hình nuôi bào [...]